دیوار برلنی

(Berlin wall – Soldier Pile and Lagging System)

استفاده از دیوار برلنی یکی از روش‌های نگهداری گود می‌باشد که در دو دهه اخیر در جهان و اخیرا ایران رایج شده است. دلیل رواج این روش نگهداری گود، سرعت بالای نصب و امکان نصب در حین پیشرفت گودبرداری و همچنین عدم اشغال فضای داخل گود می‌باشد. لذا این روش در گودبرداری‌های شهری متداول می‌باشد. با توجه به این که عوامل سازه‌ای دیوار برلنی شامل مشخصات شمع‌های نگهبان و فاصله آنها، نیروی پیش‌تنیدگی میل‌مهارها و همچنین فاصله و زاویه آن‌ها در تعیین تغییر شکل‌های دیواره گود بسیار موثر می‌باشند، لذا بررسی تاثیر هر یک از این عوامل در کنترل تغییر شکل‌ها بسیار حائز اهمیت است.

نگهبان ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﺷﺪه توسط اﺟﺮای دﯾﻮار ﭘﺎﻧﻠﯽ و دوﺧﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﺑﺎرﺑﺮ ﺧﺎک ﯾﺎ ﺷﻤﻊﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن برلنی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺮای ﺷﻔﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺨﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﻤﻊﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت، ﺷﻔﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﺷﺪه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﮐﺒﺮداریﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪه ﻗﻮس زدﮔﯽ ﺧﺎک در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺷﻔﺖﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﻤﻊﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺷﻔﺖﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﻤﻊﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد. دیوار برلنی از ترکیب شمع‌های فولادی به همراه دال‌های بتنی و استفاده از ترکیب روش مهارسازی توآم با سولجرگذاری در کل ارتفاع گود می‌باشد.

مزایا

ایمنی و ضریب اطمینان بالا برای گود­‌های عمیق

کنترل بهتر تغییر مکان­ها

​کنترل کیفی بهتر به دلیل کشش انکرها.

معایب

 

هزینه نسبتا بالا

سرعت پایین تر

نیاز به فضای زیاد در هنگام جا گزاری سولجرها.

آموزش هاپایگاه دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *